Ubezpieczenia na życie – po co i dla kogo, na co zwrócić uwagę?

Wolne środki finansowe warto przeznaczyć na zabezpieczenie siebie i bliskich, na wypadek choroby, śmierci albo po prostu zaoszczędzić na emeryturę. Odkładanie do skarpety rzadko przynosi rezultaty, dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem wydaje się być polisa ubezpieczeniowa. Jak kupić odpowiednią polisę, na co zwrócić uwagę i jak czytać umowę?

Ubezpieczenie na życie – po co i dla kogo?

 Polisy osobiste kupujemy z kilku powodów: aby ochronić bliskich przed koniecznością spłaty kredytów po naszej śmierci, aby zabezpieczyć ich byt na wypadek tragedii, zapewnić sobie środki finansowe na leczenie i rehabilitację, których możemy potrzebować w przyszłości albo by połączyć to zabezpieczenie z funkcją inwestycyjną. Na ogół w ubezpieczenia inwestują ludzie, których status finansowy na to pozwala albo tacy, od których wymaga tego bank. A to właśnie mniej uposażonym rodzinom środki z polisy mogłyby okazać się najbardziej potrzebne.

Rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenia ochronne mają za zadanie zabezpieczenie finansowe bliskich, najczęściej rodziny, osoby objętej ubezpieczeniem, wskazanych w polisie jako uposażone. Uposażonym, czyli uprawnionym do odbioru odszkodowania w przypadku śmierci ubezpieczonego, może też być bank, jeśli polisa została zawarta jako zabezpieczenie kredytu. Jeśli w polisie zostaje ustanowione zabezpieczenie na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwego wypadku, który nie zakończył się śmiercią ubezpieczonego, odszkodowanie może odebrać on sam albo osoba przez niego upoważniona. Może też ono zostać wypłacone m.in. w przypadku kalectwa, urazów kości, pobytu w szpitalu, choroby lub niezdolności do pracy, a nawet urodzenia dziecka. Wysokości kwot odszkodowania w każdej z tych sytuacji, określone są w polisie albo ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie może zostać wykupione na określony czas – wówczas mówimy o polisie terminowej albo bezterminowo. Z polisami tego pierwszego rodzaju mamy do czynienia najczęściej w przypadku umów zawieranych dla zabezpieczenia inwestycji albo kredytu. Można ją zawrzeć na okres od kilku miesięcy do kilkudziesięciu lat. Po jej wygaśnięciu, w sytuacji, gdy nie zaistniała podstawa do wypłaty odszkodowania, czyli ubezpieczony dożył terminu zakończenia umowy w dobrym zdrowiu, ubezpieczony nie otrzymuje żadnych świadczeń.

Umowy ubezpieczenia bezterminowego zawiera się na całe życie ubezpieczonego. Świadczenie wypłacane jest po śmierci osoby ubezpieczonej albo w przypadku, gdy dożyje ona 100 lat lub wcześniej, jeśli ochroną objęte jest jego zdrowie i nastąpi sytuacja stanowiąca podstawę wypłaty: choroba, kalectwo, pobyt w szpitalu itp. 

Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe pełnią funkcję ubezpieczenia ochronnego, dodatkowo jednak umożliwiając gromadzenie pieniędzy. Wpłacana przez ubezpieczonego składka miesięczna, kwartalna, półroczna czy też roczna, dzielona jest na część przeznaczoną na sfinansowanie wypłaty odszkodowania w przypadku śmierci, choroby czy innych okoliczności przewidzianych w umowie oraz na fundusz oszczędnościowy. Zaoszczędzone środki są wypłacane ubezpieczonemu po osiągnięciu określonego terminu. Do momentu wypłaty zaoszczędzonych środków, np. w formie emerytury, ubezpieczony nie wie, ile tak naprawdę dostanie, bo wysokość otrzymanej kwoty zależna jest od wyników finansowych i potrąconych opłat za zarządzanie funduszem inwestycyjnym. 

Ubezpieczenie na życie i dożycie są ubezpieczeniami terminowymi. Zawiera się je na określony czas życia ubezpieczonego, np. do jego 60 urodzin. Jeśli w tym czasie nastąpi śmierć ubezpieczonego, zakład ubezpieczeniowy wypłaci odszkodowanie. Nastąpi to również w sytuacji, gdy ubezpieczony dożyje wieku określonego w umowie. Po tym terminie i/lub wypłacie odszkodowania, polisa wygasa. Polisy tego rodzaju mogą być skonfigurowane na różne sposoby, umożliwiające np. ustalenie innej wysokości wypłaty w przypadku dożycia, a innej w razie śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczenie z funduszem kapitałowym łączy w sobie funkcje polisy na życie oraz funduszu inwestycyjnego. Określona część składki przeznaczona jest na inwestycje. Nie oznacza to, że wynik inwestycji będzie miał wpływ na wysokość odszkodowania, gdyż jest ono określone w umowie, a wszelkie zmiany regulowane są na ogół aneksami do polisy. Polisy posagowe wykupowane są dla nieletniego, na ogół przez członków najbliższej rodziny (rodziców, dziadków) lub opiekunów prawnych. Wypłata środków z takiego ubezpieczenia, które może mieć charakter inwestycyjny lub kapitałowy, następuje w przypadku śmierci rodzica/ opiekuna, bądź po osiągnięciu przez dziecko określonego w polisie wieku, którego górna granica wynosi 25 lat.

Ubezpieczenie grupowe wykupowane są na ogół w zakładach pracy i mają zapewnić pracownikom świadczenia w przypadku choroby, pobytu w szpitalu, niezdolności do pracy albo np. urodzenia dziecka, a członkom ich rodzin – odszkodowanie w przypadku śmierci ubezpieczonego. Polisy takie zawierane są na ogół na korzystniejszych warunkach niż indywidualne, ze względu na większą ilość ubezpieczonych i wyższą wartość globalną odprowadzanych z ich tytułu składek. 

Ubezpieczenia skierowane do konkretnych grup odbiorców, skonfigurowane są w taki sposób, aby odpowiadać specyficznym potrzebom osób, do których są skierowane. I tak: polisa dla przedstawicieli tzw. wolnych zawodów umożliwia zmianę terminów opłacania składki, czy przejście na okresy bezskładkowe, a nawet zaciągnięcie pod zastaw polisy pożyczki. Ubezpieczenie dla seniorów nie uwzględnia stanu zdrowia ubezpieczonych, a to dla osób z dziećmi daje możliwość wypłaty renty w przypadku śmierci lub inwalidztwa opiekunów. 

Ubezpieczenie – opcje dodatkowe

 Polisa, oprócz głównego celu zabezpieczenia, jakim może być życie ubezpieczonego, może też obejmować inne opcje wypłaty świadczeń. Mogą one stanowić zapis polisy albo zostać ustanowione dodatkowymi umowami. Podstawowe rodzaje ubezpieczeń obejmują:

  • Ubezpieczenie na wypadek śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
  • Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • Ubezpieczenie zdrowotne
  • Ubezpieczenie na wypadek choroby
  • Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu
  • Ubezpieczenie składki

Na co zwrócić uwagę: warunki, składki i opłaty ubezpieczenia

Wysokość składki określana jest indywidualnie w zależności od okresu trwania ubezpieczenia, częstotliwości opłacania składek oraz wieku i stanu zdrowia ubezpieczonego (określonego na podstawie ankiety i/lub badań lekarskich), a nawet charakteru wykonywanej przez niego pracy i stylu życia, jakie prowadzi. Opłaty administracyjne i manipulacyjne stanowią część składki. Dopiero po ustaleniu ich wysokości, można określić ile faktycznie pieniędzy przeznaczone jest na finansowanie polisy. Przed podpisaniem polisy należy też dowiedzieć się, czy w trakcie obowiązywania umowy, składki będzie można obniżyć, np. w przypadku pogorszenia się stanu finansów ubezpieczonego.

Oprócz wysokości składki znaczenie ma też częstotliwość opłat: miesięczna, kwartalna, półroczna albo roczna. Składka może też zostać opłacona z góry za cały okres ubezpieczenia. Ubezpieczyciel może też dać ubezpieczonemu możliwość opłacania dowolnych składek dodatkowych, które nie mają wyznaczonego terminu wpłaty.

Okresy bezskładkowe, jeśli polisa przewiduje taką możliwość, na ogół związane są z wyższymi opłatami albo pomniejszeniem sumy ubezpieczenia o kwotę niezapłaconych składek, ale przydają się w sytuacji, kiedy przez kilka miesięcy, a nawet dłużej, ubezpieczony nie ma możliwości opłacenia składek ze względu na słabszą kondycję finansową.

Zjawiskiem ekonomicznym zagrażającym wartości polisy jest inflacja. Dla ochrony przed jej skutkami wprowadzono mechanizm indeksacji, która polega na tym, że ubezpieczony ma możliwość w każdą rocznicę polisy, podwyższenia składki i sumy ubezpieczenia zgodnie z tzw. wskaźnikiem indeksacji, co pomaga utrzymać realną wartość polisy.

Może się zdarzyć, szczególnie w przypadku polisy długoterminowej lub bezterminowej, że zechcesz z niej, z różnych względów, zrezygnować. Nie ma co liczyć wówczas na odzyskanie wszystkich pieniędzy dotąd zainwestowanych, ale część składek można odzyskać. Stanie się tak jednak dopiero po osiągnięciu przez polisę wartości wykupu, czyli na ogół po dwóch latach. Dokładny termin podany będzie w ogólnych warunkach ubezpieczenia.Sprawdź też uważnie, w jakim przypadku ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia wynikającego z zawarcia polisy. Pełen wachlarz takich sytuacji znajduje się Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Możesz w nim znaleźć m.in. takie przypadki jak samobójstwo, zabójstwo ubezpieczonego przez uposażonego, śmierć w trakcie popełniania przestępstwa albo gdy śmierć w wypadku komunikacyjnym nastąpiła z winy ubezpieczonego.  

W internecie funkcjonują porównywarki ubezpieczeń, porównujące warunki różnych polis dostępnych na rynku. Zawierają kluczowe dane, jak wysokość składki przy określonej sumie ubezpieczenia, wartość wykupu umowy i termin, po którym może ona nastąpić itp.  

Ogólne warunki ubezpieczeń (OWU) i klauzule niedozwolone

Ogólne Warunki Ubezpieczenia stanowią element umowy między ubezpieczonym a ubezpieczycielem, zawierający najważniejsze ustalenia i wymogi dotyczące polisy. Koniecznie trzeba je przeczytać przed podpisaniem umowy, żeby nie zostać później, niekoniecznie mile, zaskoczonym.

OWU określa m.in. po jakim czasie od podpisania umowy ubezpieczenie faktycznie zaczyna obowiązywać. Ubezpieczyciel może stosować nawet kilkumiesięczna karencję, podczas której ubezpieczony nie jest objęty ochroną, mimo że opłaca składki.

W dziale „Zakres ubezpieczenia”.(Świadczenia z tytułu umowy) opisane są szczegółowo sytuacje, w jakich ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie, a kiedy zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty. Ten drugi rodzaj informacji możesz też znaleźć w dziale zatytułowanym „Wyłączenia” lub „Zakres Odpowiedzialności Ubezpieczyciela”.

Równie istotne są informacje zawarte na temat praw i obowiązków ubezpieczyciela i ubezpieczonego, a także o warunkach wypowiedzenia umowy i czynnościach ryzykownych, które mogą sprawić, że ubezpieczyciel nie będzie chciał wypłacić świadczenia. Jeśli jakikolwiek zapis wzbudzi wątpliwość, przed podpisaniem umowy należy o niego zapytać oraz sprawdzić, czy nie widnieje w rejestrze klauzul niedozwolonych, prowadzonym przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pamiętaj, że towarzystwa ubezpieczeniowe przede wszystkim nakierowane są na zysk i zabezpieczenie własnych interesów w relacjach z klientami. Nie posiadając armii prawników, klient musi się bronić sam, w pierwszej kolejności uważnie czytając umowy przed podpisaniem.

Wolny Finansowo
© Copyright 2021 Wolny Finansowo
Powered by WordPress | Mercury Theme